کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card

کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card

کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card مجوزی است که افراد مشروط به کار می توانند در اتحادیه اروپا اقامت داشته باشند.

نکته مهم مشروط به داشتن کار و یا داشتن دعوتنامه کار از یک کارفرمای قانونی و یا شرکت مستقر در اتحادیه اروپا. بطور اختصار مجوز اقامت و کار مبتنی بر تقاضا. البته کشورهای اتحادیه اروپا هر کدام بسته به سیاست مهاجرتی خود روندهای جذب نیروی کار مکملی هم داند. مثل کشور آلمان برای اطلاعات بیشتر به پست “کار در آلمان” مراجعه کنید.

بلوکارت اتحادیه اروپا

تاریخچه کارت آبی اتحادیه اروپا

در اکتبر ۲۰۰۷ ، کمیسیون اروپا دو پیشنهاد را تصویب کرد.اولین دستورالعمل مشخص کننده به منظور پذیرش مهاجران ماهر و تحصیل کرده در اتحادیه اروپا بود که بعداً به عنوان بخشنامه کارت های اتحادیه اروپا شناخته می شدند.پیشنهاد دوم بخشنامه ای برای ساده کردن مراحل مهاجرت با ترک متقاضیان به یک روش یک درخواست واحد ، دستورالعمل مجوز واحد است. در ماه مه ۲۰۰۹ ، شورای اروپا دستورالعمل کارت آبی Blue Card اتحادیه را تصویب کرد. در دسامبر ۲۰۱۱ ، بخشنامه مجوز واحد تصویب شد.

شورای اروپا لیسبون در مارس ۲۰۰۰ هدف از این پیمان را تبدیل به رقابتی ترین و پویاترین اقتصاد دانش بنیان جهان دانست.چرا که اتحادیه اروپا را به رشد اقتصادی پایدار با مشاغل بیشتر و بهتر و انسجام بیشتر اجتماعی می کند.
آنها با هم ، طرح بلوکارت یا کارت اتحادیه اروپا را ایجاد می کنند: مجوز اقامت و کار مبتنی بر تقاضا.

 

“مهاجرت نیروی کار به اروپا رقابت و در نتیجه رشد اقتصادی ما را تقویت می کند.
این همچنین به مقابله با مشکلات جمعیتی ناشی از پیر شدن جمعیت ما کمک می کند. “
خوزه مانوئل باروسو

اهداف کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card

برنامه Blue Card EU به گونه ای طراحی شده است که اروپا را به مقصدی جذاب تر از متخصصان خارج از اتحادیه اروپا تبدیل کند.همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا – از جمله انگلیس ، دانمارک و ایرلند – کارت آبی اتحادیه را صادر می کنند. تا حدودی برنامه Blue Card یک سیستم مبتنی بر شایستگی است. تفسیر شخصی با “شایستگی” به عنوان کسی که آموزش کافی دریافت کرده است یا از طریق تجربه حرفه ای مهارت های بدنبال دارد.کارت آبی مبتنی بر امتیاز نیست. یا شما تحصیلات یا مهارتهای لازم را دارید ، یا ندارید.

در کل هدف از کارت آبی اتحادیه اروپا پاسخ اروپا به کارت سبز ایالات متحده است.

امتیازات کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card و کار در اروپا

ابتکار عمل اروپا دارای چندین ویژگی متمایز است. که به اروپا کمک می کند تا به عنوان محبوب ترین مقصد مهاجرت در جهان از طریق ویزای کار تبدیل شود.

برخی از برجسته ترین امتیازات بلوکارت اتحادیه اروپا (کارت آبی):

 • شرایط کار و حقوق و دستمزد برابر با اتباع است
 • حرکت آزاد در منطقه شنگن
 • حق استفاده از یک سری از حقوق اقتصادی-اجتماعی (به عنوان مثال مزایای بیکاری)
 • شرایط مطلوب برای اتحاد خانواده
 • چشم انداز اقامت دائم
 • آزادی اجتماع 

شرایط کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card

کارت آبی اتحادیه اروپا یک اجازه کار و اقامت برای اتباع غیر اتحادیه اروپا و اروپا (EEA) است.کارت آبی اروپا حقوق جامع comprehensive اقتصادی و راهی را برای اقامت دائم و شهروندی اتحادیه اروپا فراهم می کند.

به منظور درخواست کارت آبی اتحادیه اروپا ، سه شرط اساسی باید رعایت شود.

 • تابعیت غیر اتحادیه اروپا
 • تحصیل کرده یا تجربه کار تخصصی و حرفه ای 
 • قرارداد کار یا پیشنهاد کار الزام آور از کارفرمای اروپایی

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻟﻤﺎن ۲۰۲۰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
 • مهندسی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو
 • مهندسی ﻓﻠﺰات
 • مهندسی ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
 • مهندسی اﻧﺮژی
 • مهندسی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • راﻧﻨﺪه راه آﻫﻦ (ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿو)
 • ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 • ﺟﻮشکار
 • مهندسی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻓﻦ آوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • برق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • مهندسی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق (ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺧﻂوط برق، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری)
 • نظارت ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • مهندس ناظر ساختمان (ساخت و ساز)
 • نجار و صنایع چوب
 • تکنسین ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ (ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع)
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
 • راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر ( ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺣﺮﻓﻪ ای)
 • متخصص ارﺗﻮﭘﺪی، ﻓﻦ آوری ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯿﺒﻪ ﺟﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﻓﻦ آوری ﻓﻠﺰی  ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ
 • ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
 • ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻠﺰکار  (در ﻓﻨﺎوری ﻃﺮاﺣﯽ فلزکاری)
 • کارشناس رﺑﺎﺗﯿﮏ
 • اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
 • اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دراﯾﻮ
 • اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
 • ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز (بتن)
 • ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
 • تکنسین ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯽ
 • ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو
 • ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻘﻒ، دﯾﻮار و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آب ﺑﻨﺪی
 • ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 • ﻣﻬﻨﺪس ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 • ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 • ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺒﺮﯾﺪ
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر متخصص _ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر متخصص _ ﭘﺮﺳﺘﺎران ( ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ، ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ )
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر متخصص _ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻔﺮوﻟﻮژی
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر متخصص _ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﮑﻮﻟﻮژی
 • ﭘﺮﺳﺘﺎر متخصص _ ﭘﺮﺳﺘﺎران  (ﻋﻤﻠﯿﺎت ، آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ، ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ)

پیشنهاد میکنیم پست ۵ قدم تا یافتن شغل در آلمان را مطالعه بفرمایید.

 

 

خدمات اخذ ویزای مهاجرتی بلوکارت آلمان Blue Card

گروه  آریو اپلای همواره در تلاش است با بالا بردن اطلاعات مخاطبان محترم خود، فرصت های مهاجرتی ویژه مهندسی و پرستاران در کانادا و آلمان را پیشنهاد دهد. از این رو می توانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان با ما مشاوره کنید. همچنین مفتخر هستیم فرصت های ویژه ویزای کار را از طریق کانال اینستاگرام و تلگرام آریو اپلای اطلاع رسانی کنیم. 

کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
×

پذیرش تحصیلی، مشاوره مهاجرت ، مشاوره ویزای کار اروپا

×